Husorden

Ejerforeningen Top-House

Husorden af 22. oktober 2019

1        Indledning

Husordenen har til formål at tilgodese foreningens, medlemmernes og beboer­nes fælles interesser.

Alle beboere skal udvise størst mulige hensyn til de øvrige beboere samt beskytte de områder og faci­liteter, som foreningen ejer. Nedennævnte pligter og begrænsninger påhviler enhver, der bebor en lejlighed i ejendommen samt alle i dennes husstand og alle husstandens gæster.

Det påhviler enhver ejer, som udlejer eller udlåner sin lejlighed, at påse, at lejlig­he­dens beboere over­holder husordenen og ejeren er ansvarlig for, at husor­de­nen bliver over­holdt.

En ejer, der ikke bebor en lejlighed i ejendommen, har ikke ret til at benytte ejendommens faciliteter: swimmingpool, tennisbane, gårdhave, grillpladser, tørretumbler, sauna, p-pladser og p-kælder såfremt dette sker til tredje mand, men kan benyttes såfremt at udlejningen foregår til familiemedlem (datter/søn) da disse i enhver henseende er forbeholdt ejen-dommens aktuelle beboere.

Alle ejere skal påse og har ansvar for, at de selv, deres husstand, besøgende, lejere m.fl. ikke forvolder skade på ejendommen eller optræder til gene for ejendommens øvrige beboere såvel i lejligheden som på fællesarealer og på ejendommens øvrige områder.

Da ejerforeningen ønsker at begrænse omfanget af korttidsudlejning, er fællesarealer ikke tilgængeligt for kortidslejere, dvs. såfremt ejer eller lejer med ejers samtykke korttidsudlejer lejligheden gn. tjenester som f.eks. Airbnb el.lign., udlejes udelukkende den private bolig, og ikke adgangen til fællesarealerne, reklameres der for vores fælles faciliteterr i udlejningsbureauer og/el.lign. samt at hvis lejer får udleveret andet end den blå chip, vil dette medføre sanktioner som beskrevet i punkt 5. advarsler/sanktioner i vores husorden og §8 i vores vedtægter

2        Fællesarealer

Nedenstående regler gælder for alle fællesområder. Særlige regler for bestemte fællearealer uddybes under hver underoverskrift.

Områderne er til fælles afbenyttelse kun for ejendommens aktuelle beboere.

Afspilning af musik, sang m.v. må kun foregå på et dæmpet niveau;

Søndag til torsdag: mellem kl. 10:00 og 23:00
Fredag, lørdag og dage op til helligdage: mellem kl. 10:00 og 24:00

Udenfor disse tidspunkter skal der være ro.

Pool, sauna og grillpladsen må ikke benyttes mellem kl 24 og 06, og området aflåses.

Fællesarealer både i og udenfor bygningerne må ikke uden forudgående samtykke fra bestyrelsen anvendes til andet end deres egentlige formål. Der må således ikke holdes fester eller være større for­sam­linger, udstillinger eller lignende i opgange, kældre, poolbygningen, poolområdet, gård og p-plad­ser.

Gæster kan medtages på beboernes ansvar, når det sker i et rimeligt omfang. Den enkelte beboer skal bidrage til beskyttelse af områder og an­læg og har ret til at bort­vise personer, der opholder sig på ejerforeningens område uden lovligt ærinde.

Foreningens møbler i haven og ved poolen kan holdes i op til 30 minutter ved at efterlade en form for markering på møblerne, når man forlader det. Det er kun tilladt at holde møblerne i op til 30 minutter. Beboere som observerer, at et givet møbel har været ubrugt i mere end 30 minutter har ret til at overtage brugen af møblet.

Der må ikke opstilles telte, pavillioner el. lign. på fællesarealerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.

Alle former for fuglefodring på fællesarealerne er ikke tilladt.

Cigaretskod, tyggegummi og andet affald må ikke henkastes på ejendommen. Den enkelte be­boer skal selv foretage den nødvendige rengøring efter sig selv og sine be­søgende på alle de områder fællesarealer, ellers kan foreningen lade det udføre for pågældendes regning.

2.1       Udendørs fællesarealer

Møbler, indretninger og redskaber må ikke fjernes fra deres respektive område.

Husdyr må ikke medtages i have-, grill- og pool-områderne eller på tennisbanen, og alle andre steder på ejendommen kun færdes i snor.

2.1.1      Parkering

Parkering er kun tilladt for ejendommens beboere. Alle køretøjer skal være indregistreret for at bruge foreningens parkeringspladser.

Cykler og knallerter må kun stilles i cykelstativer: udenfor, i kælderen og i cykelsku­ret.

Parkering af køretøjer må kun foregå i de afmærkede parkeringspladser. Reser­ve­ring af parkeringsplads er ikke tilladt. Parkering sker uden ansvar for foreningen.

Campingvogne, traile­re og lign. må ikke henstilles på ejen­dom­mens områder, bortset fra kortvarigt i forbindelse med klargøring eller levering til/afhentning fra en lejlighed

Særlige regler gælder omkring parkering i kælderen: Se punktet: 2.2.1 Parkeringskælder.

2.1.1.1      Parkeringslicens

Der kan udstedes 2 beboerlicenser pr. lejlighed, og for at kunne få en beboerlicens, i form af
at få sin nummerplade registreret ved ParkZone, skal en af følgende krav være opfyldt:

  • Der skal fremvises gyldig registreringsattest og sygesikringsbevis.
  • Såfremt man har en firmabil, og dermed ikke kan opfylde ovenstående, skal man kunne dokumenterer at bilen er ejet af det firma, man er ansat i, og at man er aktiv bruger af bilen. Det er op til beboeren at fremskaffe dokumentation herpå. Såfremt man er fast bruger af en bil, som man jf. registreringsattesten ikke er ejer af, men som er registreret til en forælder, der ikke selv bebor ejendommen, sidestilles dette med brug af firmabiler. Beboeren skal da fremskaffe fuldmagt fra ejeren af bilen og fremvise sygesikringsbevis.

Der udleveres til start 18 gæstelicenser á 24 timers gyldighed til hver lejlighed. Når man har brugt disse, og har brug for flere, skal man henvende sig til viceværten som kan udlevere flere.

Registreringen foregår manuelt ved at kontakte viceværten i hans kontortid torsdage kl.18-19, eller efter aftale.

2.1.2      Swimmingpool

For at få adgang til poolen skal man benytte indgangen i poolbygningen eller døren fra haven. Det er ikke tilladt at forcere hegnet. Umiddelbart inden beboerne benytter swimmingpoolen, skal de have taget bad.

Flasker og glas må ikke medbringes ved poolen. Boldspil og leg kun må finde sted, hvis det ikke er til gene for andre badende. Liggestole og andet udstyr, som medbringes til pool­om­rådet, må ikke efterlades.

Det er ikke tilladt at flytte møbler fra have- og grillområderne ind på poolområdet.

2.1.3      Sauna

Sauna kan reserveres for to timer ad gangen via booking systemet på foreningens hjemme­side.

Det er vigtigt, at man ikke hælder vand på saunaovnen før den og stenene på ovnen er fuldt opvarmet. Derved vil vandet fordampe. Ovnene tåler ikke at blive våde.

Sauna skal efterlades i rengjort stand.

2.1.4      Tennisbane

Tennisbanen kan reserveres i op til to timer ad gangen. Dette gøres via booking systemet på foreningens hjemme­side. Bolde, som er slået over hegnet, må man selv hente eller afskrives.

Tennisbanen må benyttes i følgende tidsrum:

Mandag til fredag: kl. 07:00 – 23:00
Lørdag, søndag og helligdage: kl. 09:00 – 23:00

2.1.5      Grillpladsen

Grillarrangementer henvises til grillpladsen ved tennisbanen og på græsplænen.

Den store grill ved tennisbanen kan reserveres via booking systemet på foreningens hjemme­side. Reservationen om­fat­ter kun selve grillpladsen. Hverken tennisbanen, poolarealet, haven, poolhuset, gård- eller p-arealer er omfattet af reservationen, og skal frit kunne benyttes af andre beboere. Hver beboer kan kun reser­vere én fredag eller lørdag pr. år.

Der skal efter endt brug ryddes op, inden området forlades.

Såfremt grillpladsen ikke er opryddet og rengjort efterfølgende dag inden kl 07:00, og bestyrelsen finder det nødvendigt at rekvirere eksternt rengøring, eller erstatte ødelagte genstande eller installationer, vil udgiften til dette blive opkrævet via ejers fællesudgifter

Såfremt støjbestemmelserne jf. punkt 2. Fællesarealer overtrædes i en sådan grad, at det er til stor gene for beboere og naboejendomme, kan bestyrelsen trække gebyret som afgift for overtrædelse af husorden.

2.2       Indendørs fællesarealer

Rygning i indendørs fællesarealer (opgange, p-kælder og alle kælderrum m.v.) er forbudt.

2.2.1      Parkeringskælder

Det er ikke tilladt at parkere mere end ét køretøj pr. lejlighed i parkeringskælderen. Køretøjet skal være registreret med beboerlicens jf. 2.1.1.1 parkeringslicens. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give dis­pensation.

Motorcykler skal parkeres i de båse, der er specielt reserveret til dem.  Campingvogne, traile­re og lign. må ikke parkeres i parkeringskælderen.

Spild og blot dryp af olie, brændstof og andre væsker samt efterladelse af vejsnavs og affald må ikke ske i parkerings­kælderen, og skal straks fjernes af motorkøretøjets ejer/bruger.

2.2.2      Tørretumbler

Tørretumbleren skal bookes via booking systemet på foreningens hjemme­side. Bookinger har fortrinsret. Har du derfor foretaget en booking, og tørretumbleren er i brug, har du ret til at afbryde den, og starte din tørring.

Hvis en booking ikke benyttes 10 min efter start tid. Er den fri for alle.

Tørretumbleren skal anvendes i overensstemmelse med den opsatte brugsanvisning og filteret skal tømmes efter brug.

2.2.3      Opgange

Der må ikke henstilles affald, bohave, byggematerialer, cykler eller andet på trapper og gange. Barne-, klap­vog­ne, rollatorer og lign. må kun henstilles i opgange, hvor dette kan ske under eller ved siden af trappen og må ikke blokere for passage.
Støjende adfærd må ikke finde sted efter kl. 23:00 (søndag – torsdag) og kl. 24:00 (fredag, lørdag og dage op til helligdage).

Hvis elevatorstop er selvforskyldt, vil assistancetilkald være for ejerens/beboerens regning.

2.2.4      Adgang/nøgler

Uvedkommende må ikke lukkes ind. Det er ikke tilladt at slå dørlåsen fra eller på anden måde hindre døren i at lukke.

Ved fraflytning skal den fraflyttede beboer drage omsorg for at aflevere hoveddørsnøgler samt chipnøgle til poolbygningen og til den nye beboer.

Ny hoveddørsnøgle samt chipnøgle kan bestilles hos viceværten. En hoveddørsnøgle koster pt. 150 kr. og en chipnøgle 200 kr.

Ny lejlighedsnøgle fås lavet hos låsesmed.

2.2.5      Pulterrum

Alt bohave og alle effekter, som anbringes i pulterrummene, henligger på eget ansvar. Der må ikke opbevares ting udenfor pulterrummene.

3        Lejligheder

For alle beboere af lejligheder gælder nedenstående regler og særligt for bestemte områder i lejlighederne uddybes under hver underoverskrift.

Benyttelse af radio, musikanlæg, fjernsyn, musikinstrumenter, og andre lydgivende eller støjende anlæg og maskiner må ik­ke være til gene for øvrige beboere.
Dog kan musik til fest i begrænset omfang accepteres, og varsles i god tid ved opslag i opgangen;

Søndag til torsdag: ind­til kl. 23:00
Fredag, lørdag og dage op til helligdage: indtil kl. 24:00

Brug af støjende værktøj, husholdningsmaskiner, hvidevarer og lign. skal altid ske med størst muligt hensyn, og kun indenfor tidspunk­ter­ne:

Mandag til fredag: kl. 08:00 – 19:00
Lørdag, søndag og helligdage: kl. 10:00 – 19:00

Rengøring og vedligeholdelse af lejlighedsyderdøre skal foretages af lejlighedens ejer. Træn­ger døren til maling skal du bruge farvekode (NCS S 1000-N  glans 40-50.) Der må ikke anvendes andre farver.

3.1       Lejlighedsrenovering

Ingen reparationer, renoveringer og/eller andre ændringer af installationer som f.eks. forsynings- eller afløbsrør, andre særinstallationer eller åbning i bærende vægge, må udføres i de respektive lejligheder, uden at bestyrelsen på forhånd skriftligt har godkendt dette.

Det skal kunne dokumenteres at arbejdet udføres af en autoriseret fagmand.

3.2       Installationer

Emhætter, tørretumblere o. lign. med aktiv udsugning må ikke tilsluttes det centrale udsugnings­anlæg, da de ødelægger anlæggets reguleringsmekanisme og derved skaber støj- og lugtgener for øvrige beboere, og indebærer risiko for spredning af røg og brand.

Beboerne har pligt til omgående at reparere defekte vinduesruder, utætte vandhaner, cisterner, rev­ne­de fliser, fuger og anden gulv- og vægbeklædning i vådrum og ved vaske, radiatorer m.m. Undla­delse heraf kan medføre, at ejeren holdes ansvarlig for videregående skader.

3.3       Altan

Tørring af tøj samt opbevaring af indbo m.v. på altanen må kun finde sted under rækværks­høj­de. Der må ikke opsættes antenner, paraboler, tørrestativer eller andet over altanrækværks­høj­de.
Altankasser skal ophænges indenfor altanens rækværk.

Beplantning på altanen skal ikke nødvendigvis holdes under altanrækværkshøjde, men må ikke være til gene for naboer eller andre beboere.

Der må udelukkende benyttes gasgrill eller el-grill på altanerne. Anvendelse af gas- eller el-grill skal ske med behørig hensyntagen til de øvrige beboere, og grillen skal tæn­des og anvendes med et minimum af røgudvikling, og slukkes straks efter brug.
jf. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser, må der på altaner og terrasser ved etageejendomme højst være 1 anlæg med 1 beholder i brug. Der må altså ikke opbevares reserveflasker på altanen.
Der må ikke opbevares eller benyttes trykflaske, kun engangs gasdåser på under 1kg.

Der må ikke opklæbes salgsskilte eller andet på altanen og rækværket.

Fuglefodring fra/på altanerne er ikke tilladt.

Ifølge vedtægternes § 7 må der ikke foretages ændringer i farverne på ejendommens ydre; træværket skal være sort, vægge og lofter hvide. Maling udleveres af viceværten.

Markiser skal opsættes på samme måde, have samme udseende og farve (blå) som på de al­le­re­de eksisterende markiser. Der skal rettes henvendelse til bestyrelsen før indkøb og opsætning.

3.4       Husdyr

Tilladelse til at holde hund eller kat skal forudgående indhentes hos administrator.

På ejendommens områder skal dyr altid føres i snor. Det er ikke tilladt at lade dyrene ”træde af på naturens vegne” på ejendommens fællesområder. Skulle et dyr alligevel besørge på ejendommens område, skal ejeren straks fjerne alle efterladenskaber.

Beboere med husdyr skal sørge for, at dyret ikke er til gene ved larm, lugt eller adfærd.

Dyr må medbringes på fliserne ved tørrepladsen.

Dyr må ikke forefindes på græsplæne, tennisbane, i swimmingpoolen, den store grillplads, i omklæd­nings­rum og sauna. Klager fra andre beboere over et dyr kan bevirke, at bestyrelsen kan nedlægge forbud mod dyrets ophold på ejendommen.

3.5       Navneskilte

Ved indflytning skal beboere kontakte viceværten og oplyse, hvilket navn der ønskes anført på navneskilt på dørtelefon og postkasse. Herefter bestiller og montere viceværten dette.
Navne­skilte er uden beregning for ejerne.

4        Affald

Alt affald, der kastes i skakten, skal være forsvarligt pakket ind, således at man ikke kan skære sig på skarpe genstande og således at skakten hverken tilsvines eller tilstoppes.
Pap, pizza-, andre æsker, emballage og lign. må ikke smides i skakten, da det kan blokere den.

Glas og flasker skal smides i flaskecontaineren placeret ved udkørslen fra Dagmarsgade 24 og 26.

Aviser, blade, papir, pap m.v. skal smides i de dertil indrettede containere placeret ved porten til baggården. Nøgler til papcontainerne hænger i wire på siden af containerne.  Husk at ­kas­ser og æsker skal slås i stykker, og at flamenco, plastik o.a., der er i papkasserne, skal fjernes og smides i storskralds­con­taineren.

Storskrald skal smides i storskraldscontaineren. Det er ikke tilladt at efterlade storskrald på området, er storskraldscontaineren fyldt er det beboeren eget ansvar at bortskaffe storskrald på anden vis.
Al inventar og møbler skal slås i mindre dele – også selvom man mener, at andre måske kunne bruge det. Der må ikke smides almindelig husholdnings affald i denne container.

Hårde hvidevarer, tv, elektroniske apparater o. lign. skal stilles ved siden af storskraldscontaineren langs den røde mur ind til grillpladsen, hvis der ikke er plads i elektronikcontaineren.

Batterier, maling, rengøringsmidler, energisparepærer og andet miljøfarligt affald skal stilles ved stålskabet ved gavlen af ejendommen – ved siden af papcontainerne.

5        Advarsler/Sanktioner

Overtrædelse af husorden medfører en påtale eller en skriftlig advarsel. I tilfælde af væsentlig eller gentagen overtrædelse kan bestyrelsen beslutte at inddrage en beboers ret til at benytte visse eller alle fællesfaciliteter: poolområdet, tennis­banen, grillplads og sauna i op til 1½ år.

Såfremt en beboers ret til at benytte ovennævnte faciliteter inddrages jf. overstående, i form af at chipnøglen lukkes, følger denne chiplukning ejer.

Såfremt ejer får ny lejer i sanktionsperioden, kan ejer vælge at betale et gebyr på 3000,- kr. for at få åbnet chip-nøglen til brug for de nye lejere.
Note: Det er således tænkt at ejer kan fratrække de 3000,- kr. fra det indskud lejer (eventuelt) skal have tilbage, således en lejer der snart skal fraflytte en lejlighed, bliver sanktioneret for grove overtrædelser af husorden til stor gene fra resten af beboerne og naboejendomme.

I gentagelsestilfælde kan en beboer, jf. vedtægts § 8, som ikke overholder gældende husorden, blive pålagt at fraflytte lejligheden i ejendommen.

6       Praktisk information

6.1       Fejlmeldinger

Fejl og skader på ejendommen anmeldes på foreningens hjemmeside. I akutte tilfælde kan vice­værten kontaktes på tlf. 51 50 54 75.

Fejlmelding af internet sker til Bolig:net på tlf. 70 27 70 67.

6.2       Vandskade

Alle medlemmer og beboere i Top-House gøres særligt opmærksom på, at de løbende bør føre tilsyn med og sørge for vedligeholdelse af egne forsynings- og afløbsrør, hvilket gælder både synlige og egne indbyggede rør.

Ved konstaterede skader, bør skaden straks søges minimeret og evt. vandudløb standses. Ejerforeningens vicevært bør samtidig straks kontaktes, hvorefter han evt. kan bistå. Viceværten underretter herefter bestyrelsen, der hurtigst muligt vurderer, om skaden skal anmeldes under den af ejerforeningen tegnede bygningsforsikring. Anmeldes skaden, vil forsikringsselskabet normalt lade en taksator vurdere skaden. Beboeren bør evt. sikre sig bevis for skadens omfang, herunder i form af fotografier og evt. en skadesbeskrivelse, som ejerforeningen kan vedlægge skadesanmeldelsen.

Der gøres opmærksom på, at den af ejerforeningen tegnede bygningsforsikring (p.t. 2016) indeholder en bestemmelse om dækning af skjulte rør. Selvrisikoen i forbindelse med skader på skjulte rør m.v. udgør p.t. kr. 7.500,-. Forsikringsdækningen gælder ikke, hvis skaden er opstået som følge af manglende vedligeholdelse eller udvist grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger. Samtidig har forsikringsselskabet forbeholdt sig at gøre regres, dvs. rejse krav mod den evt. ansvarlige skadevolder m.v.

Lejlighedsejerne opfordres derfor til så vidt muligt at sikre sig mod skader, idet der gøres opmærksom på, at byggeriet Top-House stammer fra 70´erne og fra en tid, hvor vådrumssikring m.v. ikke var et krav, hvilket kan betyde, at evt. vandskader kan få store konsekvenser for både lejlighedsejeren, men også andre beboere i ejendommen.
Både forsikringsselskab og ejerforeningen forbeholder sig at gøre regres, d.v.s. rejse krav mod skadevolderen/lejlighedsejeren eller dennes evt. lejer, helt eller delvis bærer ansvaret for vandskader m.v.

6.3       Viceværten

Viceværten har kontortid i varmecentralen i kælderen torsdag mellem kl. 18:00 og 19:00.
Mobil 51 50 54 75.

Foreningen råder over en kraftig slagboremaskine samt stole, som kan lånes ved henvendelse til viceværten.

6.4       Administrator

Boligadministratorerne A/S
Nyropsgade 13, 1
1602 København V

Administrator: Vibeke Hassel 

Direkte tlf.: 33 38 11 12

tlf: +45 3338 1111
fax: +45 3338 1110
email: info@boadm.dk

Man-tors: 9.00 – 16.00
Fredag: 9.00 – 12.00

6.5       Arbejdsdag

Der kan indkaldes til fælles arbejdsdag 1 gang pr. år.
Denne kan indkaldes med minimum 3 ugers varsel.

Der er som udgangspunkt mødepligt til denne arbejdsdag. Har man en god begrundelse for ikke at kunne deltage skal dette meddeles bestyrelsen eller viceværten senest 1 uge før arbejdsdagen.
Ønsker man ikke at deltage i arbejdsdagen kan man i stedet betale et gebyr på 300,- kr. Dette opkræves også hvis man udebliver fra arbejdsdagen uden forudgående at have meldt afbud.

7        Tilsyn med husordenens overholdelse

Det påhviler bestyrelsen og viceværten at påse, at husordenens bestemmelser over­hol­des.

De henstillinger og anvisninger, som gives af bestyrelsen, viceværten eller administrator, skal straks efterkommes, jævnfør vedtægternes § 8.

Denne husorden er fastsat i oktober 2012 i henhold til vedtægternes § 5, stk. 2. Tidligere husor­de­ner ophæves hermed.

Denne husorden er fastsat den. 17 oktober 2016 i henhold til vedtægternes §5, stk. 2. Tidligere husordener ophæves hermed.