Bestyrelsesmøde Dato: 1. november 2016 kl. 18.00

E/F TOP HOUSE
CVR: 55 31 40 12
Bestyrelsesmøde
Dato: 1. november 2016 kl. 18.00
Sted: Anna, opgang 26 lejl. 161
Deltagere: Anna Kristensen (referent), Ib Christoffersen, Morten Skerra, Peter Kolby, Kirsten Eithz,
Kenni Pedersen og Peter Bang pr. telefon.
Administrator Michael Kauffmann deltager til punkt 1, 2 og 3.
1. Konstituering af bestyrelsen
a. Formand: Anna Kristensen
b. Næstformand: Peter Bang
c. Kasserer: Kirsten Eithz
d. Sekretær: Peter Kolby, dog tager Anna referater
e. Bestyrelsesmedlem: Ib Christoffersen
f. Suppleant: Kenni Pedersen
g. Suppleant: Morten Skerra
2. Ekstraordinær generalforsamling – renoveringsafstemning
Bestyrelsen har beslutte at ændre på strukturen af afstemning, således det der foreløbigt
skal stemmes om på den ekstraordinære generalforsamling er om vandrør og
afløbsinstallationer, da bestyrelsen mener dette er det mest uopsættelige.
I Gaihedes rapport er det på side 5, forslag 1, punkt ”Afløb- og vandinstallationer”.
Ib vil kigge alt materiale igennem fra Gaihede og vurderer kvaliteten og brugbarheden af
det. Han udarbejder ligeså et grundigt skriftligt oplæg til alle ejere, der sendes med
indkaldelse til den ekstra ordinære generalforsamling.
Anna, Peter Bang, og Ib Christoffersen arrangerer et møde med AI ingeniører mhp. på at
undersøge muligheden for de agerer rådgiver på re-lining muligheden.
Den eneste ændring til finasieringsforslaget er at det skal udspecificeres hvordan man
praktisk betaler sin del af udgifter kontant, og Kauffmann forestår denne tilføjelse, og det
opdaterede finansieringstilbud sendes med indkaldelsen.
Dato for ekstraordinær generalforsamling bliver den 28. november 2016 kl 18.
Der kommer en officiel indkaldelse fra administrator snarest.
Såfremt ejer, trods opfordring d. 28/10, endnu ikke har oplyst administrator om e-post
adresse, bedes dette gøres hurtigst muligt, da indkaldelse som udgangspunkt sendes
elektronisk, med mindre andet er aftalt med administrator.
3. Vandskade ml. lejl. 155 og lejl. 139.
Tirsdag den 3. maj 2016 indtræder der en vandskade i lejl. 139, forårsaget af en utæt
tilløbsslange til toilettet (den synlige slange fra væg ballofixen til cisternen på toilettet) i
lejl. 155.
E/F TOP HOUSE
CVR: 55 31 40 12
Skaden anmeldes til ejendommes forsikring, der afviser at dække skaden i lejl. 155, da det
vurderes at være groft uagtsomt, da beboer i lejl. 155 har observeret vandet dryppe, men
troede at vandet ville løbe ud i afløbet under vasken.
Dette var dog ikke tilfældet, da det er det originale badeværelse fra ’74, og vådrumssikring
var på daværende tidspunkt ikke et lovkrav.
Forsikringen dækker følgeskaderne i lejl. 139, men da udgifterne til reparationerne ikke
oversteg selvrisikoen på ca. 7500, valgte bestyrelsen ikke at belaste ejendommens
forsikringshistorik, men selv rekvirerer håndværkere.
Da forsikringsselskabet vurderede det var lejl. 155 der havde forårsaget vandskaden, har
administrator rejst krav mod lejl. 155, på at dække udgifterne til udbedring af skaderne i
lejl. 139.
Lejl. 155 afviste i første omgang kravet, og har efterfølgende ikke reageret på administrator
henvendelse om at kravet opretholdes.
Bestyrelsen beslutter at indberette kravet til Inkasso.
4. Overblik over opgaver for det kommende bestyrelses år.
Følgende punkter opridser meget groft de opgaver bestyrelsen vil arbejde med det
kommende bestyrelses år, og hvilke bestyrelsesmedlemmer/suppleanter der er ansvarlig
for hvilket punkt. Der vil til hvert møde blive fulgt op på status på de forskellige opgaver.
a. Renovering
i. Peter bang, Ib Christoffersen og Anna
b. Implementering af planlægningsprogram www.teamweek.com
i. Anna forsøger at
c. Nedsættelse af forsikringsudvalg
i. Morten Skerra
d. Opfølgning på brandsikring i kælderen
i. Peter Bang
e. Hjemmeside kontaktperson
i. Kenni Pedersen
f. Chipnøgle implementering
i. Kirsten og Anna
g. Energimærkningsansvarlig
i. Peter Bang og Ib Christoffersen
h. Vaskeri
i. Kirsten og Anna
i. ForceTechnology ansvarlig
i. Peter Bang
ii. Bestyrelsen vedtager at Force Technology kommer med tilbud på
udbedringer på de skader der måtte være på armeringsjern og beton og
kælderen samt en årlig serviceaftale på vores KB-anlæg til 15.000,- kr/år.
j. Eltavle opfølgning
i. Denne lukkes.
k. Vicevært evaluering
i. Kirsten og Anna
E/F TOP HOUSE
CVR: 55 31 40 12
l. Poolhus 5 års gennemgang
i. Peter Kolby, Ib Christoffersen og Kirsten Eitzh.
ii. Kauffmann undersøger om Eiby skal lave 5-års gennemgangen eller om det
står bestyrelsen frit for at vælge en anden.
m. Prøvemaling mhp. arbejdsdag til opgangsmaling
i. Peter Kolby og Peter Bang
n. Elevatorer
i. Peter Bang
o. Boxer implementering
i. Anna og Kenni
p. Husorden opdatering
i. Anna og Kenni
q. Videoovervågning
i. Kenni
r. Administrator aftale gennemgang
i. Peter Bang med assistance fra Anna
s. Julegave og julefrokost ansvarlig
i. Kenni
5. Regnskab
a. Dette punkt går videre til næste møde grundet tidmangel

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar